คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชัย ลาภาโรจน์กิจ
ตำแหน่ง : ประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระ เบจมานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายภาคภูมิ สาครินทร์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายไทยสินธ์ุ พุฒิไพโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเชี่ยวชาญ โชติบัณท์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ จงแจ่มใส
ตำแหน่ง : ตัวแทนครู
ผู้แทนจาก : ตัวแทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรุณี ศรีระนำ
ตำแหน่ง : ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน
ผู้แทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์เพ็ญ รงค์เดชประทีป
ตำแหน่ง : กรรมการ เลขานุการ