พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

 1. พัฒนาผู้บริหารสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ
 2. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่
 3. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ
 4. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
 5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม
 6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและภาษา
 7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ
 8. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

 1. ผู้บริหารมีมาตรฐานในการจัดการศึกษา
 2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสวยงาม น่าอยู่
 3. ครูทุกคน เป็นครูมืออาชีพ
 4. บุคลากรทุกคนมีประสิทธิภาพในการทำงาน
 5. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
 6. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและภาษา
 7. ผู้เรียนทุกคนมีสุนทรียภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ
 8. ชุมชนร่วมสนับสนุน การจัดกิจกรรมและเป็นแหล่งวิทยากร
 9. ผู้เรียนทุกคนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
 10. ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามแนวทาง