หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรพื้นฐานระดับชั้น อนุบาล 1-3
2. หลักสูตรพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
3. หลักสูตร Smart One
       - เน้นวิชาหลัก 5 วิชา  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ