กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวตติญาพร คนขยัน
ครูสอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวนิภาพร จำปีพันธุ์
ครูสอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

นางทัศชญา ศิริยกุล
ครูสอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวนิรดา สือแม
ครูสอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)