รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิ

นายไทยสินธุ์ พัฒิไพโรจน์
ประธาน

นายสมบูรณ์ จันทร์วิศรุด
รองประธานมูลนิธิ

นายลิขสิทธิ์ จินตกานนท์
รองประธานมูลนิธิ

นายกิตติ ศิริไพรวัน
กรรมการและเลขานุการ

นายประยูร ชินพงษ์
เหรัญญิก

นายอภิชัย ลาภาโรจน์กิจ
กรรมการ

นายพีระ เบจมานนท์
กรรมการ

นายสุทธิพงษ์ พุฒิไพโรจน์
กรรมการ

นายภาคภูมิ สาครินทร์
กรรมการ