ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

๑.  ข้อมูลทั่วไป
          ชื่อ  โรงเรียนบางนราวิทยา  ที่ตั้ง  ๑๖๔  ตำบล  บางนาค  อำเภอ  เมือง  จังหวัด  นราธิวาส  สังกัด  สำนักการศึกษาเอกชน  โทร  ๐๗๓-๕๒๒๖๒๔-๕
          ปิดสอนระดับชั้น  อนุบาล  ถึงระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๙ ๒/๑๐ วา เขตพื้นที่บริการ  นราธิวาส
          ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
          โรงเรียนบางนราวิทยา  หรือชื่อภาษาจีนว่า   (จื่ออิ๊เซียะเซี้ยว)  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๖๔   ถนนพิชิตบำรุง  ตำบลบางนาค  อำเภอเมือง   จังหวัดนราธิวาส   รหัสไปรษณีย์  ๙๖๐๐๐   โทรศัพท์   ๐๗๓-๕๒๒๖๒๔-๕  โทรสาร  ๐๗๓-๕๑๑๒๕๓  สังกัด สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
          โรงเรียนบางนราได้ก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๙๓  และเปิดสอนเป็นทางการเมื่อวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๙๓   ตามใบอนุญาตที่   ๒/๒๔๙๓   โดยนายอนุสนธิ์   ศิริไพรวัน   ได้อนุเคราะห์ให้ใช้ที่ดินและกลุ่มพ่อค้าคหบดีชาวจีนในจังหวัดนราธิวาสร่วมกันบริจาคในการก่อสร้างอาคารเรียนตึก  ๒  ชั้น  จำนวน  ๑  หลัง ขนาด  ๑๒  ห้องเรียน  ๑  ห้องประชุม  ห้องพักครู  บนที่ดินโฉนดที่  ๕๖๙  เลขที่ดิน  ๑๒  หน้าสำรวจ ๖๘๗  เนื้อที่  ๒  ไร่   ๙  ๒/๑๐  วา
                   โดยมี   นายประวิช   เลาหะกุล    เป็นเจ้าของโรงเรียน
                             นายสิน      ภู่สมพร      เป็นผู้จัดการโรงเรียน
                             นายชิน       เกษราพงศ์  เป็นครูใหญ่
ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๖  นายประวิช   เลาหะกุล  เจ้าของโรงเรียนในขณะนั้นได้ซื้อที่ดิน        จากนายอนุสนธิ์   ศิริไพรวัน  เป็นจำนวนเงิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าแสนบาท)  ตามที่ดินโฉนดที่          ๕๖๙  เลขที่ดิน  ๑๒  หน้าสำรวจ  ๖๘๗  เนื้อที่  ๒ ไร่  ๙ ๒/๑๐  วา  ขยายความจุนักเรียนจากเดิมได้ไม่เกิน ๔๔๓ คน เป็นรับนักเรียนได้ไม่เกิน  ๕๐๐  คน
                   ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ก่อตั้งมูลนิธิบางนราวิทยาและประวิช   เลาหะกุล  ประกอบด้วย
                             นายวรวุฒิ        ลาภาโรจน์กิจ
                             นายประวิช       เลาหะกุล
                             นายสุขุม          จันทรเกษมพร
                             นายพงศ์ศักดิ์     ชาติละออง
                             นายวิเชียร        จาระเวชสาร
                             นายอุดม          นีรนาทรังสรรค์
                             นายยก           ศรีสมบัณฑิต
                             นายอุดม          ลิ้มวัฒนายืนยง
                             นายชำนาญ      ณ นคร
                   เปลี่ยนแปลงผู้จัดการโรงเรียนจากนายชำนาญ  ณ นคร เป็นนายชนาวิทย์    ศรีสมบัณฑิต
                   ในปี  พ.ศ. ๒๕๒๙  นายประวิช  เลาหะกุล  เจ้าของโรงเรียนในขณะนั้นโอนที่ดิน        โฉนดที่ ๕๖๙  เลขที่ดิน  ๑๒  หน้าสำรวจ  ๖๘๗  เนื้อที่  ๒  ไร่  ๙  ๒/๑๐  วา  และที่ดินโฉนดที่  ๕๕๗ เลขที่ดิน ๒๒ หน้าสำรวจ  ๖๖๕  เนื้อที่  ๖๕  ๔/๑๐ วา  รวม  ๒  แปลง   กับมูลนิธิบางนราวิทยาและ     ประวิช  เลาหะกุล
                     นายภูษิต   วงศ์ภูวรักษ์  ให้ที่ดินโฉนดที่  ๑๓๑๙  เลขที่ดิน  ๔๔  หน้าสำรวจ  ๓๓๔ เนื้อที่ ๒ งาน  ๒๖  ๖/๑๐  วา  จำนวน  ๑  แปลง  กับมูลนิธิบางนราวิทยาและประวิช  เลาหะกุล
                    ปัจจุบันมูลนิธิบางนราวิทยาและประวิช  เลาหะกุลมีที่ดินทั้งหมด  ๒ ไร่  ๓ งาน ๑๒/๑๐  วามีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ร้านค้าและซอยอารมย์
                   ทิศใต้             ติดต่อกับ         ชุมชนถนนเจริญพงศ์
                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ถนนพิชิตบำรุง
                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ชุมชนกำปงปายง
                  
                   ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๐ มูลนิธิบางนราวิทยาและประวิช เลาหะกุล โดยนายวรวุฒิ  ลาภาโรจน์กิจเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน  เป็นผู้รับโอนกิจการโรงเรียนบางนราวิทยามาเป็นผู้ดำเนินกิจการโรงเรียน  ตามใบอนุญาตที่  ๒๐๑/๒๕๓๐  ตั้งแต่วันที่ ๗  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๓๐  ลงวันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๐  นายประยูร  วิจักษณานนท์   ได้โอนที่ดินแก่มูลนิธิบางนราวิทยาและ        ประวิช  เลาหะกุล  จำนวน  ๑  แปลง  ตามโฉนดที่  ๒๓๗๑  เลขที่ดิน ๖๖  หน้าสำรวจ  ๑๙๓๕  เนื้อที่      ๒ งาน ๓๙  ๖/๑๐  ตารางวา