คณะผู้บริหาร

นายอภิชัย ลาภาโรจน์กิจ
ผู้จัดการ

นางสาวจันทร์เพ็ญ รงค์เดชประทีป
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณรงค์ จงแจ่มใส
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา