ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางบุญญา รัตนรักษ์ติยา
ครู

นางสาวศรวณีย์ สีทอง
ครู