กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกัญทิมา อ่องประยูร
ครู

นางสุทิศา เจียมสวัสดิ์
ครู

นางมนัสนันท์ สุขเพ็ชร์
ครู

นางสาวพิมพ์ผกา แก้วชู
ครูอัตราจ้าง