กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววิยดา ศรีสุรัตน์
ครู

นางสาวจิตรานุช บำรุงศักดิ์
ครู

นางสาวกิรณา วรรณลักษณ์
ครูอัตราจ้าง