ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววิยดา ศรีสุรัตน์
ครู

นางสาวจิตรานุช บำรุงศักดิ์
ครู

นางวราภรณ์ พิมพ์มาตย์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกิรณา วรรณลักษณ์
ครูอัตราจ้าง