ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธีระ ศรีชัย
ครู

นางเจษฎา รงค์เดชประทีป
ครู

นายศัลนูสิทร์ อาลี
ครู