วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
               จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีมาตรฐานการเรียนรู้    สภาพแวดล้อมน่าอยู่  
 พัฒนาครูสู่มืออาชีพ    บุคลากรมีคุณภาพ    ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม    ก้าวนำเทคโนโลยี    
เชี่ยวชาญด้านภาษาพัฒนาสู่อาเซียน   ส่งเสริมสุนทรียภาพอย่างหลากหลาย   
ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา    น้อมรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญาโรงเรียนบางนราวิทยา

ความรู้คู่คุณธรรม
       ความรู้คู่คุณธรรม  หมายถึง  เป็นบุคคลที่มีความรู้ดี    เป็นคนดี   คนเก่ง   ขยัน  ตั้งใจและมีจิตใจดีงาม   เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีเมตตาและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข