ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางณภัทตรี คงทอง
ครูสอนวิชาดนตรี นาฏศิลป์

นางสาวปณิตา บุญหลง
ครูสอนวิชาศิลปะ