กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางณภัทตรี คงทอง
ครูสอนวิชาดนตรี นาฏศิลป์

นางสาวปณิตา บุญหลง
ครูสอนวิชาศิลปะ