ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธนภัทร รงค์เดชประทีป
ครู

นายจารุวัตร จันทร์หอม
ครูอัตราจ้าง