สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนเครื่องหมาย/ตราของโรงเรียนบางนราวิทยาลักษณะของตราโรงเรียน   ประกอบด้วย   รูปวงกลม ๒ วงซ้อนกัน วงนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๕ เซนติเมตร วงในเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ เซนติเมตร ภายในวงกลมมีสัญลักษณ์ของโรงเรียน เป็นรูป   เทียนไขกำลังจุดสว่างอยู่เล่มหนึ่ง ถัดลงมามีหนังสือกางอยู่เล่มหนึ่งและด้านข้างมีหนังสือซ้อนกันอยู่ ระหว่างเส้นรอบวงทั้งสอง ด้านบนมีตัวหนังสือ    “โรงเรียนบางนราวิทยา”    ด้านล่างมีตัวหนังสือ   “อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส” 

โรงเรียนบางนราวิทยา    :     ใช้อักษรย่อ    บ.ว.    
สีประจำโรงเรียน            :     สีเทา-สีแดงเลือดหมู