ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

บุษปากร เพียวสูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายอนุบาล

นางสุรีย์ ไชยศรี
ครู

นางอาภาพร จันทรประดิษฐ์
ครู

นางบุญเรียม คำบัว
ครู

นางสาวกิตติพร วรรณนุุชิต
ครู

นางสาวมารีนี เจ๊ะเด็ง
ครู

นางอรอุมา เสาร์เพชร
ครู

นางสาวมาฎีฮะห์ หะยีกาเล็ง
ครู

นางยุวดี โทนไทย
ครู

นางสาวจันตนา รัตนแก้ว
บุคลากร

นางสาวเกตน์สิรี บูรณธร
บุคลากร

นางสาวพิจิกา ปิงคะกัน
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวอภิรดี สุขสวัสดิ์
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสนธยาพร ปานจินดา
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวปิยะมาศ สังข์สุวรรณ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสุพรรษา ไชยแบน
ครูพี่เลี้ยง