บุคลากรทางการศึกษา , เจ้าหน้าที่

นางสาวอรุณี ศรีระนำ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวกิตติยา ดุริยรัฐการ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายเกียรติศักดิ์ สันตะโร
พนักงานขับรถ

นางเพ็ญประภา ดินแดง
นักการ

นายมะนอ ปาแต
นักการ

นางสาวประจวบ สังข์สุวรรณ
นักการ

นางสาวมุจลินท์ อินทร์ทอง
นักการ

นายมะไพศาล อาแวบือซา
รปภ.