บุคลากรทางการศึกษา , เจ้าหน้าที่

นางสาวอรุณี ศรีระนำ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวกิตติยา ดุริยรัฐการ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวณัฐชยา ทองเนื้อแข็ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศศิประภา สุขเพ็ชร
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายเกียรติศักดิ์ สันตะโร
พนักงานขับรถ

นางเพ็ญประภา ดินแดง
นักการ

นายมะนอ ปาแต
นักการ

นางสาวประจวบ สังข์สุวรรณ
นักการ

นางสาวมุจลินท์ อินทร์ทอง
นักการ

นายมะไพศาล อาแวบือซา
รปภ.