ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางบุญแสง บกชู
ครู

นางสาวทวีพร จันทรโคบุตร
ครู

นางสาวสมฤทัย หอมวงศ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทราภรณ์ ไชยปุย
ครูอัตราจ้าง