กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางบุญแสง บกชู
ครู

นางสาวทวีพร จันทรโคบุตร
ครู

นางสาวสมฤทัย หอมวงศ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฎฐา สอดส่อง
ครูอัตราจ้าง