ภาพกิจกรรม
การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทย ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
24 ธันวาคม 2563 ทางโรงเรียนบางนราวิทยาได้มีการจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทย ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,11:40   อ่าน 1409 ครั้ง